Notulen Intergroep vergadering 11-05-2019

Plaats: Den Bosch

Tijdstip: 13:00 – 16:00

Aanwezigen: Nanda, Margaret, Priscilla, Arjan, Jason, Jeroen, Liekelle, Marc, Sjohn, Marti, Bonnie, Dirk en Dorien.

Voorzitter: Margaret

Notulist: Priscilla

ü  Notulen van de vorige keer

 

In de notulen is het niet de bedoeling, dat de wijze waarop consensus wordt bereikt over de invulling van de serviceposities, omschreven wordt. Enkel de uitslag mag hierin verwerkt worden, gezien traditie twaalf en de anonimiteit van het programma. Het voorstel bestond om de oude notulen te vernietigen, echter is er geen overeenstemming bereikt, wat betreft welke notulen teruggeroepen zouden kunnen worden. Dit gehele onderwerp wordt bij de volgende Intergroep vergadering besproken, in het bijzijn van de notulist. 

 

ü  Verslaglegging van de groep

 

Den Bosch

Wo: het is een kleine groep. Serviceposities zijn verdeeld. Financiën zijn op orde.
Zo: het ging enige tijd ‘moeilijk’, daar fello’s/fella’s de groep verlieten. Inmiddels zijn er velen teruggekomen. In deze meetings wordt er echter niet veel gelezen of aan de stappen gewerkt.

 

Er zijn twee nieuwe klinieken die interesse hebben in het starten van ACA-groepen. Het is echter niet duidelijk hoe het met dit proces staat.

 

België
Naast de bestaande meetings in Antwerpen en in Brussel, komt er nog een meeting in België!

 

Amsterdam

Wo: gaat over het algemeen ‘goed’. Financiën zijn op orde. Er zijn echter weinig sponsors. Over twee weken volgt er een BM waarin besproken zal worden wat de groep nodig heeft om goed te kunnen herstellen.

 

Do: er zijn geen sponsors. Middels een unanieme stemming, zijn de volgende vragen naar voren gekomen: welke doelstelling(en) wordt/worden door de Intergroep gehanteerd? Bestaan er statuten/grondbeginselen/richtlijnen/regels etc.? Welke taken/functies neemt de Intergroep op zich? Hoe en waarmee kunnen zij de groepen ondersteunen? Wat is de dienstverleningstaak van de Intergroep aan zijn groepen?

 

Tijdens de meeting is geen duidelijk antwoord gekomen op bovenstaande vragen. Dit kan eventueel verplaatst worden naar een volgende vergadering.

 

Bij de donderdaggroep bestaat er eveneens een behoefte aan ACA-informatie dagen. Tevens wil de groep graag diverse workshops, opdat de motivatie om te werken aan de stappen aanhoudt.

  

Za: het gaat ‘goed’. De groep groeit. In de vorige BM is naar voren gekomen, dat er graag wordt geïnvesteerd in nieuwkomers materiaal. De financiën zijn op orde en er bestaat een goede buffer voor de huur. Bij de volgende BM zal besproken worden aan welke extra activiteiten, de ‘overige’ financiën gespendeerd kunnen worden.

 

Skype

Meetings gaan ‘goed’.

 

Eindhoven

Za: in deze groep gaat het ‘goed’. De groep is groeiende. De feedback wat betreft de vertaling is aangeleverd. Er is een thema meeting op komst. De groep is financieel gezond.

 

Den Haag

Za: in deze groep gaat het goed. De financiën zijn op orde en de serviceposities zijn vervuld. De behoefte om sprekers uit te nodigen is aanwezig. De vertaalde stukken zijn doorgezet.

 

Rotterdam

Ma: de groep is gegroeid. Soms zijn er ouders met kinderen aanwezig. De groep is financieel gezond. Er is besloten om de BRB en het 12-stappenboek aan te bieden. Serviceposities zijn vervuld. Er wordt gewerkt aan het opstarten van een nieuwe meeting in Schiedam.  

 

ü  Europese dienstverleningsstructuur

 

De landelijk vertegenwoordiger deelt de meest recent verkregen informatie.

 

Het schijnt dat er in Denemarken, Zweden en Finland ‘veel’ sponsoren zijn en dat zij graag willen sponsoren.

 

Er wordt gedeeld dat groepen zichzelf kunnen aanleren om, om hulp te vragen. De vraag aan iedere groep is: ‘Wat hebben jullie nodig? Bestaat er een behoefte aan informatie en zo ja, betreffende welke onderwerpen? De structuur waarlangs de vragen schuiven, ziet er op dit moment als volgt uit:

GroepàIntergroepàEuropean Committeeà (Mocht de European Committee er niet uit komen)WSO.

 

ü  Vertaling

 

De voorleesstukken die zijn teruggekomen, zijn goedgekeurd. De feedback die vanuit Eindhoven is ontvangen, is serieus genomen.

 

Er is gekozen voor het gebed om kalmte en wat betreft stap vijf, wordt er niet gesproken over ‘fouten’ maar over ‘vergissingen’.

 

Er bestaat een team dat zich bezighoudt met ‘Strengthening my recovery’ en een team dat zich werpt over de folders.

 

De vertaling van het gele stappenwerkboek, bevindt zich op niveau twee. Wegens meningsverschillen is er gestemd over de volgende vraag: ‘Is het goed als wij het gele stappenwerkboek uitbrengen?’. Er is unaniem besloten dat dit goed is. De tijd en plaats van uitgave, blijft echter nog in het midden. Dit kan worden meegenomen naar de volgende Intergroep vergadering. Tevens zal bij de volgende vergadering worden besproken of het mogelijk is, om de kosten van uitgave in 5/6 termijnen te betalen en of het mogelijk is om andere drukkerijen te benaderen, dan de drukkerijen die de WSO bij voorhand heeft benaderd.

 

ü  Webmaster

De WSO heeft toestemming gegeven om de lay-out te gebruiken voor de website.

 

ü  Penningsmeester

 

Op 30-04-2019 bedraagt het saldo: 3116,96.

 

ü  Literatuur

De levering verliep zeer snel. De douanekosten zijn echter hoger uitgevallen dan verwacht. Er zal besproken worden of het mogelijk is, om de bestellingen middels een ander bedrijf te laten vervoeren. Jeroen gaf aan hier ervaring mee te hebben. Het voorstel is om de ‘balance sheet’ eerder te versturen. Zie ‘ACA Literature Balance Sheet 2019’, voor verdere informatie.

 

ü  ACA representative

Er is besloten dat Marc de functie als: ‘ACA Nederlandse landenvertegenwoordiger voor de Europese ACA commissie’ bekleedt, tot aan september 2019.  

 

ü  Volgende vergadering

 

Adres: Jacob Obrechtstraat 92, 1071KR Amsterdam (in de instelling Jellinek).

Datum: 29-06-2019

Tijdstip: 12:30 – 15:30

 

v  Volgende agendapunten vanuit deze vergadering

 

* Reiskostenvergoeding;

* open functies;

* anonimiteit van de notulen en eventuele terugroeping van oude notulen;

* vragen vanuit de donderdaggroep uit Amsterdam;

* uitgave 12-stappenwerkboek (tijd, betaling in termijnen en benadering van andere drukkerijen).